Polityka Prywatności

§1 Podstawa prawna

Działając w zgodzie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO w tym dokumencie informujemy o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe.
§2 Postanowienia ogólne

Korzystając z usług firmy Etnowarsztaty, powierzasz mi swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla mnie ważne, dlatego proszę o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel firmy Etnowarsztaty (zwany dalej „Firmą”) tj. Robert Maciąg, ul. Stara Kraśnica 5b, 59-540 Świerzawa, NIP: 583-206-65-78, telefon: +48 785357968. E-mail: biuro@etnowarsztaty.pl. Właściciel firmy niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
Zbiory danych osobowych firmy internetowego zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane w nich zawarte są zawsze aktualne. W przypadku zmiany podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Firmę
Użytkownik ma prawo zwrócić się do właściciela firmy celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staram się poinformować o danych, które gromadzę, w jaki sposób je wykorzystuję, jakim celom mają służyć i komu je przekazuję, jaką zapewniam ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielam informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
Właściciel firmy stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
Właściciel firmy na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności za zakupy online w firmie i/lub Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta/Użytkownika. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Użytkownik mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

§3 Zasady prywatności

Firma poważnie traktuje prywatność swoich Użytkowników. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu świadczenia usług i realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Użytkownika/Klienta.
Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby firmy. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

§4 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w firmie oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:
w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
adres poczty elektronicznej (e-mail),
numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
datę urodzenia,
PESEL,
informacje o używanej przeglądarce internetowej,
inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
Właściciel firmy u oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez firmę.

§5 Prawa i obowiązki

Właściciel firmy ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących klientów firmy organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi firmy, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby właściciel firmy je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby właściciela firmy lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela firmy.
Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela firmy może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez właściciela firmy bądź ich poważnym ograniczeniem.
Właściciel firmy zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.